การศึกษาดูงานต่างประเทศ
แนวปฏิบัติและแบบคำร้องการขอประสานงาน สำหรับการเยือนและการศึกษาดูงานต่างประเทศในภูมิภาคยุโรป
หน่วยงานราชการใดหรือท่านใดประสงค์ที่จะให้กรมยุโรปติดต่อช่วยเหลือในการประสานงานเพื่อการเยือนและการศึกษาดูงานต่างประเทศในภูมิภาคยุโรป ขอความกรุณากรอกแบบคำร้องในระบบออนไลน์พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ http://www.europetouch.in.th/main/FormVisiting ศึกษาแนวปฏิบัติและข้อจำกัดของกระทรวงฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ จักขอบคุณมาก
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร