การศึกษาดูงานต่างประเทศ
การปรับขึ้นค่าใช้จ่ายในการสํารองห้องรับรองพิเศษ (Windsor VIP Suite) ที่ท่าอากาศยาน Heathrow สหราชอาณาจักร
กระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 อัตราค่าใช้ห้องรับรองพิเศษฯ ดังกล่าวจะปรับสูงขึ้น โดยรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร