ประเทศในยุโรป : ไซปรัส
ไซปรัส
Cyprus
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐไซปรัส
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : The Republic of Cyprus
พื้นที่ : 9,251 ตร.กม (ประมาณร้อยละ 1.8 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงนิโคเชีย
ประชากร : ประมาณ 1,165,300 คน (ไทย ๖๗.๙ ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายนิคอส อนาสตาเซียเดส (Nicos Anastasiades)
นายกรัฐมนตรี : -
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายโยอานิส คัสซูลีเดส (Ioannis Kasoulides)
ภาษาราชการ : กรีก เตอร์กิช
วันชาติ : 1 ตุลาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 5 พฤษภาคม 2523
ศาสนา : คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ร้อยละ 78 มุสลิม ร้อยละ 18 อื่นๆ ร้อยละ 4
สาธารณรัฐไซปรัส :
- เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2546 และเคยเป็นประธานหมุนเวียนของคณะกรรมาธิการยุโรป ระหว่างเดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2555
- ตั้งแต่ปี 2517 ถูกแบ่งออกเป็น ไซปรัสเหนือและใต้ โดยกองกำลังทหารของตุรกี
- มีบริษัทต่างชาติซึ่งรวมถึงบริษัทเอกชนของสหรัฐฯ เข้าไปจดทะเบียนบริษัทแต่ในนามเพื่อผลประโยชน์ในด้านภาษี
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 19.8 พันล้าน USD (ไทย 395.16 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 1.7 ( ไทย ร้อยละ 2.3)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ -1.3 (ไทย ร้อยละ 0.2)
อุตสาหกรรมหลัก : เหมืองแร่และซีเมนต์ ก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ รองเท้า อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : รัสเซีย กรีซ สหราชอาณาจักร เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส
GDP Per Capita : 23,242.8 USD (ไทย 5,814.8 USD)
สกุลเงิน : ยูโร (Euro) (1 ยูโร เท่ากับ 38.01 บาท สถานะ ณ 1 ก.พ. 2560)
ทรัพยากรสำคัญ : ทองแดง ไพไรท์ เส้นใยธรรมชาติ ยิบซั่ม ไม้ เกลือ หินอ่อน
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เภสัชกรรม ซีเมนต์ เสื้อผ้า ยาสูบ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : สินค้าอุปโภคบริโภค ปิโตรเลียม เครื่องจักร
สถิติสำคัญ ไทย - ไซปรัส
มูลค่ารวม : ปี 2559 28.02 ล้าน USD (ไทยส่งออก 23.58 ล้าน USD ไทยนำเข้า 4.44 ล้าน USD ไทยได้ดุล 19.14 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ปลาหมึกสดแช่เย็น แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องดื่ม ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล ข้าว
สินค้านำเข้าจากไซปรัส : ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผักและผลไม้ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด ยุทธปัจจัย
การลงทุน : ไม่ปรากฏข้อมูลจาก BOI
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีชาวไซปรัสเดินทางมาไทย 2,672 คน (ปี 2558)
จำนวนคนไทยในไซปรัส :ประมาณ 200 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิงไทยที่สมรสกับชาวไซปรัสและแรงงานไทย
สำนักงานของไทยในไซปรัส : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีเขตอาณาครอบคลุมไซปรัส / สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (กรุงนิโคเซีย)
สำนักงานของไซปรัสในไทย : สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (กรุงเทพฯ)