ประเทศในยุโรป : โรมาเนีย
โรมาเนีย
Romania
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : โรมาเนีย
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Romania
พื้นที่ : 230,030 ตร.กม. (ร้อยละ 46 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest)
ประชากร : 19.83 ล้านคน (ไทย 67.6 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายคลาวส์ โยฮันนิส (Klaus Iohannis) (สังกัดอิสระ)
นายกรัฐมนตรี : นายซอริน กรินเดียนู (Sorin Grindeanu) (สังกัดพรรคสังคมประชาธิปไตย–Social Democratic Party)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายเตโอดอร์ เมเลชกานู (Teodor Melescanu) (สังกัดอิสระ)
ภาษาราชการ : โรมาเนียน
วันชาติ : 1 ธันวาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 1 มิถุนายน 2516
ศาสนา : คริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ ร้อยละ 81.9 นิกายโปรเตสแตนต์ ร้อยละ 6.4 นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 4.3 และอื่น ๆ ร้อยละ 7.2 ไม่มีศาสนา ร้อยละ 0.2
โรมาเนีย :
• มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมหนักและภาคการเกษตร
• โรมาเนียมีทรัพยากรด้านพลังงานที่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ แต่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ ประกอบกับประชาชนมีความกังวลเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน
• มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันภายในประเทศสูง รวมทั้งปัญหาอัตราการว่างงาน ความผันผวน
ทางการเมือง จึงทำให้โรมาเนียยังไม่ได้เข้าร่วมเขตเชงเก็นของ EU และไม่ได้อยู่ใน Euro zone
• ปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อเศรษฐกิจของโรมาเนีย คือ ภาวะทางเศรษฐกิจของ EU แม้ว่าโรมาเนีย
จะเน้นการส่งออกไปยังประเทศนอก EU แต่ร้อยละ ๖๕ ของสินค้าส่งออกโรมาเนีย ยังถูกส่งไปยังประเทศ
ต่าง ๆ ใน EU
• มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และธรรมชาติสวยงาม ตลอดจนสปาทางการแพทย์ มีเมืองท่าที่สำคัญ อาทิ Constanta ที่เปิดรับการลงทุน
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 186.69 พันล้าน USD (ไทย 404.8 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 3.7 (ไทย ร้อยละ 0.9)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ -0.7 (ไทย ร้อยละ 1.9)
อุตสาหกรรมหลัก : พลังงานไฟฟ้า โลหกรรม การทำเหมือง ไม้ซุง น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อาหารและเกษตร เคมีและปิโตรเคมี สิ่งทอ รองเท้า
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส ตุรกี ฮังการี
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี อิตาลี ฮังการี ฝรั่งเศส ออสเตรีย
GDP Per Capita : 8,972.9 USD (ไทย 6,041 USD)
สกุลเงิน : รอน (1 รอน ประมาณ 8.15 บาท ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560)
ทรัพยากรสำคัญ : น้ำมันปิโตรเลียม ป่าไม้ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน แร่เหล็ก เกลือ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ โลหะพื้นฐานและผลิตภัณฑ์ สิ่งทอและผลิตภัณฑ์ แร่และเชื้อเพลิง
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ แร่และเชื้อเพลิง สิ่งทอและผลิตภัณฑ์
สถิติสำคัญ ไทย - โรมาเนีย
มูลค่ารวม : 206.31 ล้าน USD โดยไทยส่งออก 120.84 ล้าน USD และนำเข้า 85.47 ล้าน USD ไทยได้เปรียบดุลการค้า 35.37 ล้าน USD
สินค้าส่งออกของไทย :เครื่องจักรไฟฟ้า ยางและสิ่งของที่ทำด้วยยาง ผลิตภัณฑ์เหล็กหรือเหล็กกล้า พลาสติกและสิ่งของที่ทำด้วยพลาสติก ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ และพืช สินค้าผักและผลไม้ ผ้ายีน
สินค้านำเข้าจากโรมาเนีย : เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์เหล็กหรือเหล็กกล้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องจักร ยางและของที่ทำด้วยยาง ถ่านไม้ เครื่องหนัง เหล็กและเหล็กกล้า
การลงทุน : โรมาเนียลงทุนโดยตรงในไทย 0.23 ล้าน USD ไทยลงทุนโดยตรงในโรมาเนีย 0.08 ล้าน USD
จำนวนนักท่องเที่ยว : 12,181 คน (ปี 2558 จำนวน 15,877 คน)
จำนวนคนไทยในโรมาเนีย :ประมาณ 100 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและผู้ใช้แรงงาน
สำนักงานของไทยในโรมาเนีย : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์
สำนักงานของโรมาเนียในไทย : สถานเอกอัครราชทูต (กรุงเทพฯ) และ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (พัทยา)