ประเทศในยุโรป : โมนาโก
โมนาโก
Monaco
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : ราชรัฐโมนาโก
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Principality of Monaco
พื้นที่ : 2.02 ตร.กม. (ประมาณร้อยละ 0.00039 ของไทย)
เมืองหลวง :โมนาโก
ประชากร : 37,731 คน (ไทย 67.2 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : เจ้าชายอัลแบร์ที่สอง (Albert II)
นายกรัฐมนตรี : นายแซร์ฌ แตล (Serge Telle)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายจีล โตเนลิ (Gilles Tonelli)
ภาษาราชการ : ฝรั่งเศส
วันชาติ : 19 พฤศจิกายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 26 มิถุนายน 2549
ศาสนา : คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 90
ราชรัฐโมนาโก :
• มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากนครรัฐวาติกัน) แต่เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก (16,620 คน/ ตร.กม.)
• ไม่มีการจัดเก็บภาษีรายได้ (income tax) และภาษีมรดก แต่มีการจัดเก็บภาษีด้านอื่นเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ
• มีศักยภาพด้านธุรกิจการเงิน การธนาคาร และการโรงแรม มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว สถานกาสิโน การแข่งรถ Formula One Grand Prix
• โมนาโกและฝรั่งเศสได้ลงนามในสนธิสัญญาไมตรีอารักขาในปี 2461 กำหนดภารกิจของฝรั่งเศสในการป้องกันเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน ของโมนาโก ต่อมาในปี 2545 ได้มีการแก้ไขสนธิสัญญาดังกล่าว และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2548 ทำให้โมนาโกสามารถคงความเป็นรัฐเอกราช ไม่ต้องอยู่ภายใต้การเป็นรัฐอารักขาของฝรั่งเศสอีกต่อไป
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 5.64 พันล้าน USD (ไทย 397.6 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 5.4 (2557) (ไทย ร้อยละ 3.2)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 0 (ไทย ร้อยละ 0.3)
อุตสาหกรรมหลัก : ก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ อาหาร พลาสติก
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :สหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : สหภาพยุโรป มาดากัสการ์ สวิตเซอร์แลนด์
GDP Per Capita : 171,466 USD (ไทย 5,813 USD)
สกุลเงิน : ยูโร (1 ยูโร ประมาณ 36.96 บาท ณ วันที่ 4 เมษายน 2560)
ทรัพยากรสำคัญ : ไม่ปรากฏข้อมูล
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่ไม่ใช่โลหะ ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้า
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : สินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร
สถิติสำคัญ ไทย - โมนาโก
มูลค่ารวม : 3.7 ล้าน USD (เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 5.7) ไทยส่งออก 2.4 ล้าน USD และนำเข้า 1.3 ล้าน USD ไทยได้เปรียบดุลการค้า 0.49 ล้าน USD
สินค้าส่งออกของไทย :อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์เซรามิก เครื่องนุ่มห่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติก กระดาษและผลิตภัณฑ์ ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ หนังสือและสิ่งพิมพ์ ส่วนประกอบที่ใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สินค้านำเข้าจากโมนาโก : สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินค้าทุนอื่นๆ เคมีภัณฑ์ เครื่องประดับอัญมณี ด้ายและเส้นใย พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
การลงทุน : ไม่ปรากฏข้อมูลจาก BOI
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีชาวโมนาโกเดินทางมาไทย 837 คน
จำนวนคนไทยในโมนาโก :จำนวน 26 คน
สำนักงานของไทยในโมนาโก : สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส มีเขตอาณาครอบคลุมโมนาโก)
สำนักงานของโมนาโกในไทย : สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ (กรุงเทพฯ)