ประเทศในยุโรป : อันดอร์รา
อันดอร์รา
Andorra
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : ราชรัฐอันดอร์รา
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Principality of Andorra
พื้นที่ : 468 ตร.กม. (ประมาณร้อยละ 0.1 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงอันดอร์รา ลา เวลา
ประชากร : 70,470 (ปี 2558)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นาย François Hollande (French Co-Prince) และ Bishop Joan Enric Vives I Sicilia (Spanish Co-Prince)
นายกรัฐมนตรี : นาย Antoni Marti Petit
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นาย Gilbert Saboya Surye
ภาษาราชการ : คาตาลัน
วันชาติ : 8 กันยายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 28 เมษายน 2543
ศาสนา : คริสต์ (นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 92)
ราชรัฐอันดอร์รา :
• มีระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเดียวโดยมี
ประมุขร่วม (Parliamentary Co-Principality) ได้แก่ พระราชาคณะ
แห่งเมือง Urgell ของสเปน และประธานาธิบดีฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประมุข
ในเชิงสัญลักษณ์
• เป็นรัฐปลอดภาษี มีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว การธนาคาร
(tax haven) และด้านอสังหาริมทรัพย์
• นักท่องเที่ยว เฉลี่ยปีละประมาณ 10.2 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 80 ของ GDP


ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 3.249 พันล้าน USD (ไทย 395.16 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 1.9 (ไทย ร้อยละ 2.3)
อัตราเงินเฟ้อ : ไม่ปรากฏข้อมูล (ไทย ร้อยละ 0.2)
อุตสาหกรรมหลัก : ท่องเที่ยว ปศุสัตว์ (วัว) ป่าไม้ ธนาคาร ยาสูบ เฟอร์นิเจอร์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :แทนซาเนีย สเปน อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส นอร์เวย์
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : สเปน ฝรั่งเศส มอริเตเนีย จีน เยอรมนี
GDP Per Capita : 42,806.5 USD (ไทย 5,814.8 USD)
สกุลเงิน : ยูโร (1 ยูโร เท่ากับ 38.18 บาทสถานะ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560)
ทรัพยากรสำคัญ : น้ำแร่ ป่าไม้ แร่เหล็ก ตะกั่ว และพลังงานน้ำ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ปิโตรเลียมกลั่น รถยนต์ วงจรรวม เครื่องมือทันตกรรม น้ำมันดิบ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : ปิโตรเลียมกลั่น แร่เหล็ก รถยนต์ เหล้า น้ำหอม
สถิติสำคัญ ไทย - อันดอร์รา
มูลค่ารวม : 0.42 ล้าน USD (ไทยส่งออก 0.10 ล้าน USD ไทยนำเข้า 0.32 ล้าน USD ไทยขาดดุล 0.23 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและบ้านเรือน อัญมณีและเครื่องประดับ
สินค้านำเข้าจากอันดอร์รา : เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สินค้าทุนอื่น ๆ ลวดและสายเคเบิล สินแร่และโลหะอื่น ๆ แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
การลงทุน : ไม่ปรากฏข้อมูลจาก BOI
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีชาวอันดอร์ราเดินทางมาไทย 269 คน
จำนวนคนไทยในอันดอร์รา :1 คน
สำนักงานของไทยในอันดอร์รา : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด มีเขตอาณาครอบคลุมอันดอร์รา)
สำนักงานของอันดอร์ราในไทย : ไม่มี