ประเทศในยุโรป : ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา
ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา
Order of Malta
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : รัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : The Sovereign Military Order of Malta: SMOM
พื้นที่ : อยู่บนเนินเขา Aventine ในกรุงโรม ซึ่งล้อมรอบด้วยเขตอาณาของสาธารณรัฐอิตาลี
เมืองหลวง :ไม่ปรากฏข้อมูล
ประชากร : 13,500 คน (2558)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : อยู่ระหว่างการสรรหา (Fra' Matthew Festing ลาออก)
นายกรัฐมนตรี : อยู่ระหว่างการสรรหา
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : อยู่ระหว่างการสรรหา
ภาษาราชการ : อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส
วันชาติ : 24 มิถุนายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 4 กันยายน 2527
ศาสนา : คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
รัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา :
- รัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา (Sovereign Military Order of Malta: SMOM) ก่อตั้งปี พ.ศ. 1591 ถือเป็นรัฐอธิปไตยรัฐหนึ่งที่อยู่ภายใต้ กม.รปท. โดยมีลักษณะเป็นองค์กรทางศาสนา สถานะคล้าย Holy See
- รายได้ส่วนใหญ่ของออร์เดอร์ ออฟ มอลตา มาจากการบริจาคของประเทศต่างๆ
การสนับสนุนของสหภาพยุโรปและสหประชาชาติ และการจำหน่ายดวงตราไปรษณียากร
- มีนโยบายมุ่งให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยทั่วโลก รวมทั้งความช่วยเหลือกิจการด้านสาธารณกุศล

ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP :
Real GDP Growth :
อัตราเงินเฟ้อ :
อุตสาหกรรมหลัก :
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ :
GDP Per Capita :
สกุลเงิน :
ทรัพยากรสำคัญ :
สินค้าส่งออกที่สำคัญ :
สินค้านำเข้าที่สำคัญ :
สถิติสำคัญ ไทย - ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา
มูลค่ารวม :
สินค้าส่งออกของไทย :
สินค้านำเข้าจากออร์เดอร์ ออฟ มอลตา :
การลงทุน :
จำนวนนักท่องเที่ยว :
จำนวนคนไทยในออร์เดอร์ ออฟ มอลตา :
สำนักงานของไทยในออร์เดอร์ ออฟ มอลตา : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีเขตอาณาครอบคลุมออร์เดอร์ ออฟ มอลตา)
สำนักงานของออร์เดอร์ ออฟ มอลตาในไทย : สถานเอกอัครราชทูต ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ประจำประเทศไทย