ประเทศในยุโรป : สโลวีเนีย
สโลวีเนีย
Slovenia
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐสโลวีเนีย
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Slovenia
พื้นที่ : 20,273 ตร.กม.
เมืองหลวง :กรุงลูบลิยานา (Ljubljana)
ประชากร : 2.06 ล้านคน
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายบอรัต พาฮอ (Borut Pahor) ผู้สมัครอิสระ
นายกรัฐมนตรี : นายมิโร เซราร์ (Miro Cerar) พรรค Modern Centre Party มีแนวคิด social liberalism
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายคาร์ล วิกตอร์ เออยาเวช (Karl Viktor Erjavec) หัวหน้าพรรค Democratic Party of Pensioners of Slovenia
ภาษาราชการ : สโลวีน
วันชาติ : 25 มิถุนายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 9 กันยายน 2535
ศาสนา : โรมันคาทอลิก ร้อยละ 57.8 อิสลาม ร้อยละ 2.4 ออธอดอกซ์ ร้อยละ 2.3 คริสเตียนนิกายอื่นๆ ร้อยละ 0.9 อื่นๆ หรือไม่ระบุ ร้อยละ 26.5 และไม่มีศาสนา ร้อยละ 10.1
สาธารณรัฐสโลวีเนีย :
• ตลาดบริโภคของสโลวีเนียมีขนาดเล็ก แต่มีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีภาคเกษตรกรรมกระจายอยู่ทั่วไป
• มีท่าเรือ Koper ที่ขนถ่ายสินค้าจากยุโรปตะวันออกไปสู่ทะเลเอเดรียติกเพื่อออกไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นเขตปลอดภาษี ซึ่งมีเส้นทางรถไฟต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
• เป็นประตูสู่ภูมิภาคบอลข่านทางทิศเหนือ และตั้งอยู่บริเวณสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจออสเตรีย – อิตาลี – ฮังการี – สโลวีเนีย โดยพยายามให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลัก
• ประมาณสองในสามของประชากรสโลวีเนียทำงานในภาคบริการ ซึ่งถือเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ
• สโลวีเนียริเริ่ม Ljubljana Initiative ซึ่งเป็นข้อเสนอภายใต้การนำของนาย Peter Jambrek อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญสโลวีเนียในการรื้อฟื้นการจัดทำธรรมนูญใหม่สำหรับสหภาพยุโรปแทนสนธิสัญญาลิสบอนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวกันของสหภาพยุโรป
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 43 พันล้าน USD (ไทย 395.16 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ ๒.๘ (ไทย ร้อยละ ๒.๓)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 1 (ไทย ร้อยละ 0.2)
อุตสาหกรรมหลัก : โลหะ อะลูมินั่ม ตะกั่ว สังกะสี อิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุก อุปกรณ์ไฟฟ้า ไม้ สิ่งทอ เครื่องจักร
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี อิตาลี โครเอเชีย ออสเตรีย ฝรั่งเศส ฮังการี
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี อิตาลี ออสเตรีย ฝรั่งเศส โครเอเชีย จีน
GDP Per Capita : 20,726.5 USD (ไทย 5,814.8 USD)
สกุลเงิน : ยูโร (1 ยูโร เท่ากับ 38.01 บาท สถานะ ณ วันที่ 1 ก.พ. 60)
ทรัพยากรสำคัญ : ถ่านหิน ลิกไนต์ ตะกั่ว สังกะสี ปรอท ยูเรเนียม เงิน ป่าไม้
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : สินค้าแปรรูป เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง เคมีภัณฑ์ อาหาร
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักร อุปกรณ์การขนส่ง สินค้าแปรรูป เคมีภัณฑ์ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น อาหาร
สถิติสำคัญ ไทย - สโลวีเนีย
มูลค่ารวม : มูลค่าการค้า 101.43 ล้าน USD (ไทยส่งออก 60.79 ล้าน USD และนำเข้า 40.64 ล้าน USD ไทยได้เปรียบดุลการค้า 20.15 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ ยางพารา เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก
สินค้านำเข้าจากสโลวีเนีย : ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
การลงทุน :
จำนวนนักท่องเที่ยว : ปี 2558 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนไทย 7,968 คน
จำนวนคนไทยในสโลวีเนีย :ชาวไทยในสโลวีเนีย ๓๙๓ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคบริการ พนักงานนวดและทำสปา
สำนักงานของไทยในสโลวีเนีย : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา มีเขตอาณาครอบคลุมสโลวีเนีย(นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต คนปัจจุบัน) และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงลูบลิยานา โดยอยู่ระหว่างการแต่งตั้งนางซิโมนา โวไล ราคูสเช็ค เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์
สำนักงานของสโลวีเนียในไทย : สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐสโลวีเนียประจำประเทศไทย มีนางภัทรา พุฒิพรรณพงศ์ ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวีเนีย ณ กรุงปักกิ่ง มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย โดยมีนายยาเนส