ประเทศในยุโรป : สโลวะเกีย
สโลวะเกีย
Slovakia
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐสโลวัก
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Slovak Republic
พื้นที่ : 49,035 ตร.กม. (ประมาณร้อยละ 10 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงบราติสลาวา (Bratislava)
ประชากร : 5.44 ล้านคน (ไทย 67.9 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายอันเดรีย กิสตา ( Andrej Kiska) พรรค Direction-Social Democracy (SMER-SD) สังคมนิยมประชาธิปไตย (กลาง-ซ้าย)
นายกรัฐมนตรี : นายรอเบิร์ต ฟีโค (Robert Fico) พรรค Direction-Social Democracy (SMER-SD) สังคมนิยมประชาธิปไตย
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายมีโรสลัฟ ไลชัก (Miroslav Lajcák) พรรค Direction-Social Democracy (SMER-SD) สังคมนิยมประชาธิปไตย
ภาษาราชการ : สโลวัก
วันชาติ : 1 กันยายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 1 มกราคม 2536
ศาสนา : โรมันคาทอลิก (68.9%) โปรเตสแตนท์ (10.8%) กรีกคาทอลิก (4.1%) อื่น ๆ (3.2%) และไม่มีศาสนา (13%)
สาธารณรัฐสโลวัก :
• เป็นศูนย์อุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินค้าจักรกล อุปกรณ์ โดยเฉพาะอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการผลิต ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์
• มีศักยภาพเป็นแหล่งลงทุนของไทยในยุโรป โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลิต เนื่องจากแรงงานมีทักษะสูง แต่ค่าแรงต่ำ และมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราเดียว (ปัจจุบันร้อยละ ๑๙) รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน อาทิ การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินต่อการจัดหาสินค้าทุน การลดหย่อนภาษีเงินได้ และมาตรการพิเศษสำหรับการลงทุนที่สร้างงาน
• เป็นประเทศในยุโรปกลางประเทศเดียวที่ใช้เงินสกุลยูโร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552
• สโลวะเกียไม่เห็นด้วยกับนโยบายเรื่องโควตาผู้โยกย้ายถิ่นฐานของ EU และร่วมกับฮังการียื่นฟ้องมาตรการดังกล่าวต่อศาลยุติธรรมของ EU โดยผู้นำของกลุ่มประเทศ Visegrad 4 (เช็ก ฮังการี สโลวะเกียและโปแลนด์) แสดงท่าทีชัดเจนของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยผ่านสื่อมวลชนและในเวทีระหว่างประเทศหลายครั้ง
• สโลวะเกียดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป วาระเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สหภาพยุโรปเผชิญกับปัญหาวิกฤตผู้โยกย้ายถิ่นฐาน โดยผลงานสำคัญของสโลวะเกีย ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ Bratislava Declaration และ Bratislava Roadmap ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ การประชุม Bratislava Summit เมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ความตกลง FTA ระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดา และการเว้นการตรวจลงตราระหว่างสหภาพยุโรปกับจอร์เจีย
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 89.55 พันล้าน USD (ไทย 395.16 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 3.8 (ไทย ร้อยละ 2.8)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ –0.2 (ไทย ร้อยละ 0.2)
อุตสาหกรรมหลัก : โลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ อาหารและเครื่องดื่ม ไฟฟ้า ถ่านหินโค้ก น้ำมัน เชื้อเพลิงนิวเคลียร์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด์ ฮังการี ฝรั่งเศส ออสเตรีย อิตาลี
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เช็ก เยอรมนี รัสเซีย ฮังการี โปแลนด์ เกาหลีใต้ ออสเตรีย อิตาลี
GDP Per Capita : 16,088.3 USD (ไทย 5,814.8 USD)
สกุลเงิน : ยูโร (1 ยูโร เท่ากับ 38.01 บาท สถานะ ณ วันที่ 1 ก.พ. 60)
ทรัพยากรสำคัญ : ถ่านหิน ลิกไนต์ แร่เหล็ก แร่ทองแดง แมงกานีส
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ แร่โลหะ เคมีภัณฑ์ แร่ธรรมชาติ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักร อุปกรณ์การขนส่ง สินค้าแร่ธรรมชาติ ยานพาหนะ แร่โลหะ เคมีภัณฑ์
สถิติสำคัญ ไทย - สโลวะเกีย
มูลค่ารวม : 151.89 ล้าน USD โดยไทยส่งออก 121.25 ล้าน USD และนำเข้า 30.64 ล้าน USD ได้ดุลการค้า 90.61 ล้าน USD
สินค้าส่งออกของไทย :หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ วงจรพิมพ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องวีดิทัศน์ เครื่องเสียงอุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
สินค้านำเข้าจากสโลวะเกีย : เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน
การลงทุน : ภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนในสาธารณรัฐสโลวัก ได้แก่ (๑) บริษัทเดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตคอมพิวเตอร์ ซึ่งเจ้าของเป็นชาวไต้หวัน แต่จดทะเบียนบริษัทในไทย (๒) บริษัทเอซี อินโฟเทค ยุโรป จำกัด ให้บริการด้าน IT Security มีคนไทยถือหุ้นร้อยละ ๔๐ และ (๓) บริษัท Jimpex Biotechnology ดำเนินกิจการด้านพลังงานน้ำ ขณะเดียวกัน เมื่อปี 2551 สโลวะเกียได้ลงทุนผ่าน BOI เป็นโครงการแรก คือ บริษัท วังน้ำเขียวชีส จำกัด แต่ภายหลังได้ยกเลิกโครงการไป ต่อมาในปี ๒๕๕๙ มีบริษัทจากสโลวะเกียได้รับการสนับสนุนจาก BOI จำนวน ๑ แห่ง คือ บริษัท OCTOPUS NEWSROOM APAC ซึ่งเป็นบริษัทด้านซอฟท์แวร์ มูลค่าการลงทุน ๒ ล้านบาท
จำนวนนักท่องเที่ยว : ปี 2558 ชาวสโลวักเดินทางมาไทย 16,452 คน และมีชาวไทยเดินทางไปสโลวะเกียประมาณ 2,000 คน
จำนวนคนไทยในสโลวะเกีย :130 คน (นักศึกษา ประกอบอาชีพส่วนตัวและพนักงานนวดแผนโบราณไทย ทั้งนี้ ยังไม่มีร้านอาหารไทยหรือร้านนวดแผนไทยที่เจ้าของเป็นคนไทย)
สำนักงานของไทยในสโลวะเกีย : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา (เขตอาณาครอบคลุมสโลวะเกีย) มีนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำกรุงบราติสลาวา มีนายอเล็กซานเดอร์ โรซินดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์
สำนักงานของสโลวะเกียในไทย : สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย (เขตอาณาครอบคลุมเมียนมา ลาว และกัมพูชา) มีนายสตะนิสลาฟ อะปิลา ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต