ประเทศในยุโรป : ลิกเตนสไตน์
ลิกเตนสไตน์
Liechtenstein
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : ราชรัฐลิกเตนสไตน์
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : The Principality of Liechtenstein
พื้นที่ : 160 ตร.กม. (ประมาณร้อยละ 0.03 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงวาดุซ (Vaduz)
ประชากร : 37,531 คน (กรกฎาคม 2558)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : ประมุขประเทศ: เจ้าชายฮันส์ แอดัม ที่สอง (13 พ.ย. 2532) /ผู้สำเร็จราชการ: เจ้าชายอาโลอิส ฟีลิพพ์ มารี (15 ส.ค. 2557)
นายกรัฐมนตรี : นายอาดรีอาน ฮัสเลอร์ (Adrian Hasler) (30 มี.ค. 2556) พรรค Progressive Citizens Party (ขวากลาง)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นาง เอาเรลีอา ฟริก (Aurelia Frick) (มี.ค. 2552)
ภาษาราชการ : เยอรมัน
วันชาติ : 15 สิงหาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 14 สิงหาคม 2540
ศาสนา : คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ 75.9 โปรเตสแตนท์ ร้อยละ 6.5 มุสลิม ร้อยละ 5.4 ไม่นับถือศาสนา ร้อยละ 5.4 และอื่นๆ ร้อยละ 6.8
ราชรัฐลิกเตนสไตน์ :
• เศรษฐกิจของลิกเตนสไตน์พึ่งพาสมาพันธรัฐสวิส โดยจัดตั้งสหภาพศุลกากรกับสมาพันธรัฐสวิส และใช้สกุลเงินฟรังก์สวิส
• มีมาตรฐานการครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีรายได้ประชาชาติต่อหัวสูงที่สุดในโลก
• มีภาคการเงินขนาดใหญ่และเปิดเสรีในการแลกเปลี่ยนเงินตรา จึงเป็นแหล่งดึงดูด off-shore investment ที่สำคัญของยุโรป
• เป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่มีบริษัทซึ่งจดทะเบียนมากกว่าจำนวนประชากรของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเงิน เนื่องจากมีกฎหมายเสรีที่อนุญาตให้ก่อตั้งสำนักงานใหญ่ทางธุรกิจจากต่างประเทศโดยปลอดภาษีในช่วงแรก
• มุ่งมั่นที่จะดำเนินคดีการฟอกเงินข้ามชาติ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศว่า เป็นศูนย์กลางการเงินที่ชอบด้วยกฎหมาย
• เน้นนโยบายการบูรณาการยุโรป ยึดหลักนโยบายความเป็นกลาง และไม่มีกองทัพประจำการ แต่สามารถจัดตั้งกองทัพขึ้นมาได้หากมีความจำเป็น ทั้งนี้ มีการหารือว่า สวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงของลิกเตนสไตน์ แต่ไม่มีการทำความตกลงกันในด้านนี้

ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 6.664 พันล้าน USD (ไทย 404.32 พันล้าน USD) (2557)
Real GDP Growth : ร้อยละ -1.157 (ไทย ร้อยละ -0.738) (2552)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ -9.901 (ไทย ร้อยละ 0.195) (2552)
อุตสาหกรรมหลัก : อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตโลหะ เครื่องมือเครื่องใช้ด้านทันตกรรม เซรามิก เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร การท่องเที่ยว ทัศนอุปกรณ์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :สหภาพยุโรป สหรัฐฯ สมาพันธรัฐสวิส
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : สหภาพยุโรป สมาพันธรัฐสวิส
GDP Per Capita : 178,713 USD (ไทย 5,969.94 USD) (2557)
สกุลเงิน : ฟรังก์สวิส (Swiss Franc: CHF) (1 ฟรังก์สวิส เท่ากับ 35.81 บาท ณ วันที่ 2 ก.พ. 2560)
ทรัพยากรสำคัญ : ไฟฟ้าพลังงานน้ำ และพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักร ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ทันตกรรม เครื่องโลหะ อาหาร อิเล็กโทรนิกส์
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : สินค้าเกษตร วัตถุดิบ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์โลหะ สิ่งทอ อาหาร รถยนต์
สถิติสำคัญ ไทย - ลิกเตนสไตน์
มูลค่ารวม : 155.15 ล้าน USD เป็นคู่ค้าอันดับที่ 83 ของไทย ไทยส่งออก 151.75 ล้าน USD นำเข้า 3.40 ล้าน USD
สินค้าส่งออกของไทย :อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและบ้านเรือน อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ หลอดไฟฟ้า
สินค้านำเข้าจากลิกเตนสไตน์ : ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทำจากยาง
การลงทุน : บริษัท Hilti ผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง และเป็นผู้จ้างงานรายใหญ่ที่สุดในลิกเตนสไตน์ ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในไทยตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ (ค.ศ. ๑๙๙๙) โดยจัดตั้งบริษัทนำเข้าและจำหน่ายสินค้า และศูนย์บริการซ่อม
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีนักท่องเที่ยวลิกเตนสไตน์มาไทย ๔๘๐ คน ไม่มีข้อมูลคนไทยไปลิกเตนสไตน์
จำนวนคนไทยในลิกเตนสไตน์ :ประมาณ ๕๐ คน ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านสมรสกับชาวลิกเตนสไตน์ พนักงานร้านอาหารและพนักงานทำความสะอาด
สำนักงานของไทยในลิกเตนสไตน์ : ไม่มี (สอท. ณ กรุงเบิร์น มีเขตอาณาครอบคลุมลิกเตนสไตน์)
สำนักงานของลิกเตนสไตน์ในไทย : ไม่มี ทั้งนี้ ลิกเตนสไตน์ให้ สอท. สมาพันธรัฐสวิส ประจำ ปทท. ดูแลความสัมพันธ์ไทย-ลิกเตนสไตน์ให้แทน