ประเทศในยุโรป : มอลตา
มอลตา
Malta
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐมอลตา
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Malta
พื้นที่ : 316 ตร.กม. (ประมาณร้อยละ 0.06 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงวัลเลตตา
ประชากร : ประมาณ 431,333 คน (ไทย 67.9 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นางมารี-หลุยส์ โคไลโร เปรกา (Marie-Louise Coleiro Preca)
นายกรัฐมนตรี : นายโจเสฟ มัสกัต (Joseph Muscat)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายจอร์ช เวลลา (George Vella)
ภาษาราชการ : มอลติส อังกฤษ
วันชาติ : 21 กันยายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 17 ธันวาคม 2527
ศาสนา : คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
สาธารณรัฐมอลตา :
• พึ่งพิงการนำเข้าพลังงาน น้ำ และอาหารจากต่างประเทศ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านขนาดพื้นที่และขาดพลังงานน้ำ
• มีศักยภาพด้านการจัดการการประมง โดยเฉพาะการทำประมงอย่างยั่งยืน
• มอลตาเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 10.95 พันล้าน USD (ไทย 395.16 พันล้าน USD )
Real GDP Growth : ร้อยละ 6.2 (ไทย ร้อยละ 2.3)
อัตราเงินเฟ้อ : ประมาณร้อยละ 2.3 (ไทย ร้อยละ 0.2)
อุตสาหกรรมหลัก : การท่องเที่ยว การต่อและซ่อมเรือ สิ่งทอ เกษตรกรรม
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :สิงคโปร์ สหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส จีน ลิเบีย
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : อิตาลี ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ อังกฤษ เยอรมนี รัสเซีย
GDP Per Capita : ประมาณ 22,596.2 USD (ไทย 5,814.8 USD )
สกุลเงิน : ยูโร (1 ยูโร เท่ากับ 38.01 บาท)
ทรัพยากรสำคัญ : หินปูน เกลือ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : สินค้าเกษตร เครื่องจักร อุปกรณ์ขนส่ง และสินค้าอุตสาหกรรม
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : พลังงาน น้ำ อาหาร เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์เคมี
สถิติสำคัญ ไทย - มอลตา
มูลค่ารวม : ในปี 2559 ไทย-มอลตามีมูลค่าการค้า 56.23 ล้าน USD ไทยส่งออก 22.79 ล้าน USD ไทยนำเข้า 33.44 ล้าน USD
สินค้าส่งออกของไทย :เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารสัตว์เลี้ยง รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ข้าว
สินค้านำเข้าจากมอลตา : แผงวงจรไฟฟ้า น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เคมีภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
การลงทุน : ไม่มีปรากฏข้อมูลจาก BOI
จำนวนนักท่องเที่ยว : ในปี 2559 มีชาวมอลตาเดินทางมาไทย 2,385 คน
จำนวนคนไทยในมอลตา :ประมาณ 200 คน
สำนักงานของไทยในมอลตา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ มีเขตอาณาครอบคลุมมอลตา และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำมอลตา
สำนักงานของมอลตาในไทย : สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (กรุงเทพฯ)