ประเทศในยุโรป : นครรัฐวาติกัน
นครรัฐวาติกัน
Holy See, State of the Vatican City
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : นครรัฐวาติกัน
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : State of the Vatican City
พื้นที่ : 0.438 ตร.กม.
เมืองหลวง :นครรัฐวาติกัน
ประชากร : 1,000 คน (2558/ค.ศ. 2015)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส (13 มิ.ย. 2556)
นายกรัฐมนตรี : พระคาร์ดินัลปิเอโตร ปาโรลิน (15 ตุลาคม 2556) (His Eminence Cardinal Pietro Parolin)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : อาร์ชบิชอป Paul Gallagher (๘ พ.ย. ๒๕๕๗/ ค.ศ. ๒๐๑๔)
ภาษาราชการ : อิตาเลียนและละติน
วันชาติ : 13 มีนาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : วันที่ 26 เม.ย. 1969
ศาสนา : โรมันคาทอลิก
นครรัฐวาติกัน :
• สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส (องค์ที่ 266) ทรงดำรงตำแหน่งประมุขสูงสุดของคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งมีผู้นับถือทั่วโลกกว่า 1 พันล้านคน
• ตั้งแต่ปี 2503 (ค.ศ. 1960) นครรัฐวาติกันได้รับการจารึกให้เป็นดินแดนที่จะต้องได้รับการปกป้องรักษาไว้เป็นพิเศษในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางอาวุธ เพราะเป็นแหล่งวัฒนธรรมของโลก
• ศาสนจักรคาทอลิกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิทางภาคใต้ของไทย 3.05 ล้าน USD
• มีผู้นับถือศาสนาคาทอลิกในประเทศไทยประมาณ 300,000 คน
• ให้ความสำคัญกับปัญหาสันติภาพ การลดอาวุธ และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมถึงปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน และประเด็นด้านมนุษยธรรม อาทิ การค้ามนุษย์และการขจัดความยากจน
• ในปี 2440 (ค.ศ.1897) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ ประพาสนครรัฐวาติกัน ในระหว่างเสด็จฯ ประพาสยุโรป ซึ่งนับเป็นการเยือนครั้งแรกในระดับประมุขของประเทศ
• 1 ต.ค. 2503 (ค.ศ.1960) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ประพาสนครรัฐวาติกัน และทรงเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 23
• 14 ก.ย. 2528 (ค.ศ. 1985) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จฯ เยือนนครรัฐวาติกัน และทรงเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP :
Real GDP Growth :
อัตราเงินเฟ้อ :
อุตสาหกรรมหลัก :
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ :
GDP Per Capita :
สกุลเงิน : ยูโร (Euro) (1 ยูโร ประมาณ 38.13 บาท ณ 3 ก.พ. 2560)
ทรัพยากรสำคัญ :
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : สินค้ากสิกรรม
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : ยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง
สถิติสำคัญ ไทย - นครรัฐวาติกัน
มูลค่ารวม : 2 แสน USD โดยเป็นการส่งออกของไทยทั้งหมด เป็นคู่ค้าอันดับที่ 230 ของไทย (ปี 2558 มูลค่าการค้ารวม 3.2 แสน USD ลดลงร้อยละ 36.66)
สินค้าส่งออกของไทย :ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง
สินค้านำเข้าจากนครรัฐวาติกัน : สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป (รอเช็กกับ พณ.)
การลงทุน : ไม่มี
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีนักท่องเที่ยววาติกันมาไทย 14 คน (ม.ค.-ธ.ค. 2559)
จำนวนคนไทยในนครรัฐวาติกัน :ไม่มีข้อมูล
สำนักงานของไทยในนครรัฐวาติกัน : สอท. ณ กรุงเบิร์น มีเขตอาณาครอบคลุมนครรัฐวาติกัน
สำนักงานของนครรัฐวาติกันในไทย : สถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย (มีเขตอาณาดูแลกัมพูชาและสิงคโปร์)