ข่าวน่าสนใจ
หนังสือประมวลเอกสารจดหมายเหตุและต้นฉบับเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศ แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2514-2534 (ค.ศ. 1971-1991)

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดพิมพ์หนังสือประมวลเอกสารจดหมายเหตุและต้นฉบับเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2514-2534 (ค.ศ. 1791-1991) เพื่อฉลองวาระครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย ในปี 2560      

        กระทรวงการต่างประเทศขอเรียน ดังนี้

                1. หนังสือดังกล่าวเป็นผลของการดำเนินโครงการชำระเอกสารจดหมายเหตุระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2514-2534 (ค.ศ.1971-1991)  ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายหลังการเสด็จฯ เยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ในปี 2536

                2. หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือลำดับที่สามของการจัดพิมพ์ประมวลเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย โดยหนังสือที่ได้รับการจัดพิมพ์เป็นดังนี้                            

2.1 หนังสือ “100 ปี ความสัมพันธ์สยาม-รัสเซียซึ่งได้รวบรวมเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์สยาม-รัสเซียในช่วงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ระหว่างปี 2408-2560

(ค.ศ. 1895-1917) โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นในปี 2540 ในวาระครบรอบ 100 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย                                                                                    

2.2 หนังสือ ประมวลเอกสารจดหมายเหตุและต้นฉบับเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวง

การต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2484-2513 (ค.ศ. 1941-1970)” โดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558                                                                                 

2.3 หนังสือเล่มนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดพิมพ์เป็นชุดละสามเล่ม ประกอบด้วย

1) หนังสือประมวลเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2514-2534 (ค.ศ. 1971-1991) ซึ่งเป็นการแปลเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในช่วงดังกล่าวเป็นภาษาไทย พร้อมทั้งมีรูปภาพประกอบรวมถึงภาคผนวก

2) หนังสือต้นฉบับเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. 2514-2534 (ค.ศ. 1971-1991) ซึ่งเป็นเอกสารต้นฉบับภาษารัสเซีย สำหรับใช้ในการอ้างอิงจากการแปลเล่มที่ 1และ 3) หนังสือต้นฉบับเอกสารจดหมายเหตุของกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2514-2534 (ค.ศ. 1971-1991) ซึ่งเป็นเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตในช่วงเวลาดังกล่าว

                 3)  กระทรวงการต่างประเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นที่ทั้งสองฝ่ายใช้เครื่องมือทางการทูตในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันมากกว่าที่จะยึดมั่นในอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน โดยอาศัยความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเดินอากาศ ด้านศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา เป็นต้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร