ข่าวน่าสนใจ
ราชอาณาจักรเดนมาร์กได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 1 ของดัชนีนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ระดับโลกประจำปี 2560 (Global Cleantech Innovation Index 2017)
ราชอาณาจักรเดนมาร์กได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 1 ของดัชนีนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดระดับโลกประจำปี 2560 (Global Cleantech Innovation Index 2017) จากทั้งหมด 40 อันดับ 

ตัวชี้วัดในการจัดอันดับดังกล่าว ประกอบด้วย 1) ปัจจัยการผลิตนวัตกรรม (inputs to innovation) 2) ผลผลิตของนวัตกรรม (outputs of innovation) 3) ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดเทคโนโลยีสะอาด (เงินทุนที่มาจากกองทุนเทคโนโลยีสะอาด) และ 4) จำนวนองค์กรด้านเทคโนโลยีสะอาด (cleantech organisation) 

ในการนี้ ราชอาณาจักรเดนมาร์กได้แสดงให้เห็นถึงการมีเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ (commercialised cleantech innovation) ทางด้านการส่งออก จำนวนบริษัทที่มีเทคโนโลยีสะอาด และตำแหน่งงานทางด้านพลังงานทดแทน ทั้งนี้ ในบรรดา 40 อันดับดังกล่าว มีประเทศจากทวีปเอเชีย 6 ประเทศ โดยเป็นประเทศจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (อันดับที่ 14) และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อันดับที่ 40)  
  
ราชอาณาจักรเดนมาร์กเป็นประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยีสะอาด โดยเฉพาะด้านพลังงานลม โดยเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานลมของยุโรป ทั้งนี้ ร้อยละ 39 ของพลังงานสำหรับการอุปโภคบริโภคภายในประเทศมาจากพลังงานลม จากการสำรวจในปี 2560 เกาะ Samsø ซึ่งตั้งอยู่ ณ ชายฝั่งภาคตะวันออกยังเป็นชุมชนแห่งแรกในราชอาณาจักรเดนมาร์กที่ใช้พลังงานลม ร้อยละ 100 ของพลังงานที่ใช้อุปโภคบริโภคทั้งหมด