ข่าวน่าสนใจ
มาซิโดเนียให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยมิตรภาพ ความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี และความร่วมมือกับบัลแกเรีย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 สมาชิกรัฐสภามาซิโดเนีย (61 จาก 120 เสียง) ได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยมิตรภาพ ความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและความร่วมมือ (Landmark Friendship Treaty) ระหว่างมาซิโดเนียกับบัลแกเรียภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามสนธิสัญญาฯ กันตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

สนธิสัญญาดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสองประเทศโดยการรับรองเขตแดนขอแต่  ละฝ่าย รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อแก้ปัญหาอันเกิดจากความขัดแย้งในอดีต และร่วมกันปกป้องสิทธิของประชาชนเชื้อสายมาซิโดเนียและบัลแกเรียที่อาศัยอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง โดยจะไม่แทรกแซงการเมืองภายในของกันและกัน ทั้งนี้ บัลแกเรียยังรับที่จะให้การสนับสนุนมาซิโดเนียเข้าเป็นสมาชิก EU และ NATO ด้วย

มาซิโดเนียและบัลแกเรียใช้เวลาเจรจาสนธิสัญญาฯ เป็นเวลาถึงกว่า 5 ปี  โดยความยากลำบากในการเจรจาส่วนหนึ่งมาจากพรรค VMRO DPMNE ซึ่งเคยเป็นพรรครัฐบาลของมาซิโดเนียในช่วงดังกล่าว มองว่าสนธิสัญญาฯ อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติ กอปรกับ พรรค VMRO DPMNE ยังมีนโยบายไม่ให้การรับรองว่ามีชนกลุ่มน้อยชาวมาซิโดเนียอาศัยอยู่ในบัลแกเรียด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างมาซิโดเนียกับบัลแกเรียประสบกับภาวะตึงเครียดมายาวนาน โดยมีสาเหตุมาจากการที่บัลแกเรียให้รับรองเอกราชของมาซิโดเนีย (เมื่อ 26 ปีที่แล้ว) แต่ไม่รับรองสถานะของสัญชาติและภาษามาซิโดเนีย นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายยังกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งว่าเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยสัญชาติตนในอีกประเทศหนึ่งด้วย

           กระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรียได้ออกแถลงการณ์แสดงความยินดีต่อการที่รัฐสภามาซิโดเนียให้สัตยาบันสนธิสัญญาฯ ซึ่งถือเป็นการยืนยันถึงเจตนารมณ์ที่จะสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นพื้นฐานของค่านิยมร่วมกันในภูมิภาคยุโรป อันจะช่วยสร้างเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคอีกทางหนึ่ง