ข่าวน่าสนใจ
การปรับปรุง กม. ว่าด้วยจริยธรรมของนักการเมือง ฝศ.

การปรับปรุง กม. ว่าด้วยจริยธรรมของนักการเมือง ฝศ. เป็น 1 ใน 4 ประเด็นเร่งด่วนที่ ปธน. MACRON แถลงไว้เมื่อตอนเข้ารับตำแหน่ง มีสาระตามที่ประมวลจากสื่อของ ฝศ. ดังนี้

          1. การปรับปรุง กม. จะมี 3 ขั้นตอน ดังนี้

          1.1 การแก้ไขเพิ่มเติม รธน. ดังนี้

- ยกเลิกการใช้ศาลยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐ (Cour de justice de la République) ซึ่งเป็นศาลพิเศษสำหรับตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองโดยเฉพาะ และถูกมองว่า เป็นศาลที่ไม่เคยลงโทษนักการเมืองที่ทุจริตอย่างจริงจัง

- ยกเลิกการให้อดีต ปธน. ฝศ. เป็นผู้พิพากษาศาล รธน. ฝศ. โดยอัตโนมัติ

- ห้ามการดำรงตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งเกินสามครั้งติดต่อกัน ทั้งในระดับชาติ (สส. และ สว.) และในระดับท้องถิ่น (อาทิ สมาชิกสภาเทศบาล) ยกเว้นสำหรับเทศบาลขนาดเล็กมาก

- ห้าม รมว. ดำรงตำแหน่งบริหารของสภาท้องถิ่น (สภาเทศบาล สภาแคว้น สภาจังหวัด ฯลฯ)

          1.2 ร่าง กม. ประกอบ รธน. ว่าด้วยจริยธรรมนักการเมือง ดังนี้

- จัดตั้ง “ธนาคารแห่ง ปชธ.” (banque de la démocratie) เพื่อให้ผู้ลงสมัครเลือกตั้งกู้ยืมเงินสำหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

- ให้อำนาจศาลบัญชี (ทำหน้าที่เหมือน สตง. ของไทย) ในการตรวจสอบ/รับรองบัญชีของพรรคการเมืองในกรณีที่ใช้จ่ายเงินเกินกว่าที่ กม. กำหนด)

- ให้อำนาจ คกก. ตรวจสอบบัญชีสำหรับการหาเสียงเลือกตั้ง ในการตรวจสอบว่า การลงบัญชีของพรรคการเมืองรวมถึงรายรับ/รายจ่ายของ สนง. พรรคระดับท้องถิ่น

- ห้ามพรรคการเมืองกู้ยืมเงินหรือรับ คชล. จากนิติบุคคลต่างชาติ สำหรับการกู้ยืมเงินจากบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติจะทำได้ภายในข้อจำกัดที่ กม. จะกำหนด

          1.3 ร่าง กม. ว่าด้วยจริยธรรมนักการเมือง ดังนี้

- ห้าม รมว. สส. และ สว. จ้างบุคคลในครอบครัวทำงานให้กับตนเอง

- ยกเลิกเงินเหมาจ่าย (reserve parlementaire) ให้กับ สส. และ สว. ซึ่งจะแทนที่ด้วยระบบกองทุน ผปย. ของรัฐ

- กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการทำหน้าที่ ทปษ. ของ สส. และ สว. (เพื่อมิให้เกิด ผปย. ทับซ้อน)

- กำหนดโทษเสียสิทธิลงสมัครเลือกตั้งโดยอัตโนมัติสำหรับบุคคลที่ต้องคดีที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงและทุจริต

          การปรับปรุง กม. ว่าด้วยจริยธรรมของนักการเมือง ฝศ. เป็นหนึ่งในสัญญาของ ปธน. Macron รว. การหาเสียงเลือกตั้ง โดยหลังได้รับเลือกตั้ง ปธน.ฯ ได้ให้คำมั่นว่า จะเป็น กม. ฉบับแรกภายใต้การดำรงตำแหน่งของ ปธน. ซึ่งก็สะท้อนถึงความสำคัญเร่งด่วนที่ ปธน. ต้องการจะให้กับเรื่องนี้