ข่าวน่าสนใจ
การบริหารจัดการผู้อพยพของนอร์เวย์
ปัจจุบัน นอร์เวย์มีกลไกสำคัญในการบริหารจัดการปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัย ภายใต้การดำเนินโครงการ 2 โครงการ ดังนี้

  1. Norwegian Cultural Orientation Programme หรือ NORCO ซึ่งดำเนินการโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration หรือ IOM) ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 โดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากองค์กร Norwegian Directorate for Integration and Diversity หรือ IMDi เพื่อส่งเสริมการปรับตัวของผู้ลี้ภัยที่ได้รับโควตาเข้าประเทศ และให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นสามารถยกระดับขีดความสามารถในการรองรับผู้ลี้ภัย รวมทั้งเพิ่มความรู้ความเข้าใจของผู้ลี้ภัยต่อบรรทัดฐานและค่านิยมของสังคมนอร์เวย์ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังครอบคลุมกิจกรรมปฐมนิเทศด้านวัฒนธรรมก่อนที่ผู้ลี้ภัยจะเดินทางไปยังนอร์เวย์ด้วย 

  2. Assisted Voluntary Return and Reintegration หรือ AVRR ได้รับการสนับสนุนโดย Norwegian Directorate of Immigration หรือ UDI ทำหน้าที่จัดการการโยกย้ายถิ่นฐานแบบครอบคลุม มุ่งเน้นการส่งกลับและคืนถิ่นของผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่สามารถจะอยู่หรือไม่เต็มใจจะอยู่ในประเทศอุปถัมภ์ และต้องการจะเดินทางกลับประเทศดั้งเดิมด้วยความเต็มใจ อย่างเป็นระเบียบและเป็นไปตามหลักมนุษยธรรม โดยในปี 2559 มีผู้โยกย้ายถิ่นฐานจำนวน 1,459 คนเดินทางกลับจากนอร์เวย์ภายใต้ AVRR ไปยัง 64 ประเทศ ซึ่งดำเนินการโดย IOM ในนามตัวแทนหน่วยงานของนอร์เวย์ (อันดับ 1 ชาวอิรัก 775 คน และอันดับ 2 ชาวอัฟกานิสถาน 203 คน)

  อนึ่ง ในปี 2559 มีผู้สมัครขอลี้ภัยในนอร์เวย์ผ่าน UDI เป็นจำนวน 3,460 คน ซึ่งคิดเป็นจำนวน
น้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 2540 คาดว่าเป็นผลจากมาตรการควบคุมพรมแดนและบัตรประจำตัวในยุโรป สำหรับในปี 2560 จำนวนผู้โยกย้ายถิ่นฐานไปยังนอร์เวย์ ณ สิ้นเดือน พ.ค. 2560 มีผู้ขอลี้ภัยจำนวนทั้งสิ้นเพียง 2,011 คน