ข่าวเด่น
ไทยเป็นเจ้าภาพจัด กปช. ASEM Symposium on Inter-Regional Partnership for Sustainable Development

ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัด กปช. ASEM Symposium on Inter-Regional Partnership for Sustainable Development เมื่อวันที่ 25-26 พ.ค. 60 ซึ่งสืบเนื่องมาจากการประชุมสุดยอดอาเซมครั้งที่ 11 เมื่อ ก.ค. 59 ณ กรุงอูลานบาตอร์ มองโกเลีย ซึ่ง นรม. ได้ประกาศถึงข้อเสนอของไทยที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซมว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2560 เพื่อเป็นโอกาสในการนำเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          กปช.ฯ มีวิทยากรจากไทยและประเทศสมาชิกอาเซม ได้แก่ สหภาพยุโรป จีน เยอรมนี เวียดนาม ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ และฟิลิปปินส์ เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์การดำเนินการเพื่อบรรลุ SDGs และแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเอเชียกับยุโรปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีผู้เข้าร่วม กปช. รวมประมาณ 170 คน

          สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
          1. อธ. กรมยุโรปได้กล่าวเปิดงาน โดยเน้นจุดแข็งของเอเชียและยุโรปที่สามารถเรียนรู้ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญของกันและได้เกี่ยวกับการดำเนินการไปสู่การบรรลุ SDGs และไทยได้นำเสนอแนวคิด SEP for SDGs Partnership เพื่อส่งเสริมให้ SEP เป็นแนวทางทางเลือกหนึ่งด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับ ปท. ต่าง ๆ และได้ฉายวิดีทัศน์แนะนำ SEP และ SEP for SDGs Partnership เพื่อเป็นแนวคิดเริ่มต้นการอภิปราย รวมทั้งได้เชิญ ออท. กิตติ วะสีนนท์ นำเสนอเรื่อง SEP ด้วย

          2. วิทยากรจากประเทศต่าง ๆ และผู้เข้าร่วมการประชุมต่างแสดงความชื่นชมและเห็นว่า SEP เป็นตัวอย่างที่ดีของวิธีการบรรลุเป้าหมาย SDGs ที่สะท้อนหลักการของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชน การวางแผนการพัฒนาอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของความรู้และข้อมูล และการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล ซึ่งผู้อภิปรายจากยุโรปเห็นว่า SEP มีหลักการที่สอดคล้องกับแนวทางการบรรลุ SDGs ของยุโรปที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใช้ทรัพยากรอย่างรอบคอบและมีความรับผิดชอบ

          3. วิทยากรจากต่างประเทศได้แบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินการเพื่อบรรลุ
SDGs ในระดับประเทศและบทบาทความร่วมมือในระดับภูมิภาค โดยต่างเน้นย้ำความสำคัญของการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างกลไกระดับชาติเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีความเป็นเจ้าของร่วมในโครงการพัฒนาตลอดจนการกำหนดแผนงาน จัดลำดับความสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลเป็นรูปธรรม และมีการติดตามประเมินผลโดยการเก็บข้อมูลสถิติ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน อันถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอาเซมต่อการอนุวัติ SDGs

          4. วันที่ 26 พ.ค. 60 ผู้เข้าร่วม กปช.ฯ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในทางปฏิบัติให้เกิดผลอย่างแท้จริง โดยได้รับฟังประวัติ วัตถุประสงค์ และโครงการของศูนย์ฯ ซึ่งมีเป้าหมายเริ่มแรกเพื่อพลิกฟื้นผืนดินที่เสื่อมโทรมมาเป็นเเหล่งเพาะปลูกพืชและเพาะเลี้ยงสัตว์ที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับคนในท้องถิ่น และขณะนี้ศูนย์ฯ ได้พัฒนามาเป็นต้นแบบของการปลูกป่า การทำเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ซึ่งเป็นเเหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจในปัจจุบัน

          ผู้เข้าร่วม กปช.ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 ฐาน ได้เเก่ 1. ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง โดยเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเพิ่มผลผลิตของสัตว์เศรษฐกิจ และ 2. สวนป่าสมุนไพร โดยเรียนรู้การนำพืชและสมุนไพรที่สามารถพบได้ในพื้นที่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และของใช้ประจำวัน นำออกขายสู่ตลาด เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมต่างตระหนักว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้นนำมาใช้ปฏิบัติได้จริง

รูปอื่นๆเพิ่มเติม