ข่าวเด่น
การเสวนาในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ยุโรปขยับ : ไทยจะปรับอย่างไร”

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 กรมยุโรป ได้จัดการเสวนาในหัวข้อ โลกเปลี่ยน ยุโรปขยับ : ไทยจะปรับอย่างไร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ. ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมือง  ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาค และ ผ.ศ. สุรัตน์ โหราชัยกุล อาจารย์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายทรงพล สุขจันทร์ อธิบดีกรมยุโรปเป็นผู้ดำเนินรายการ

การเสวนามีจุดประสงค์ เพื่อระดมสมองและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและยุโรปนานัปการ อาทิ นโยบายของประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ ต่ออียูและยุโรป แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซีย และนัยต่ออียู Brexit กระแส eurosceptic กระแสนิยมพรรคขวาจัดที่เพิ่มขึ้น ความท้าทายจากปัญหาด้านความมั่นคงในยุโรปต่าง ๆ อาทิ ผู้อพยพ ลัทธิสุดโต่ง และการก่อการร้าย เศรษฐกิจในยุโรป อนาคตของยูโรโซน พัฒนาการและแนวโน้มสถานการณ์ที่สำคัญในยุโรปที่มีนัยและอาจส่งผลกระทบต่อไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศจะนำผลของการระดมความเห็นไปใช้ประกอบการกำหนดดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยต่อยุโรปอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน และนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยผลการเสวนาดังเอกสารแนบ

รูปอื่นๆเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร