ข่าวเด่น
การเสวนาเพื่อร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินความร่วมมือกับยุโรปด้านการเกษตรและอาหาร
เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2560 กรมยุโรปได้จัดเสวนาการจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินความร่วมมือกับยุโรปด้านเกษตรและอาหาร โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาเข้าร่วม เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันจัดทำ แผนปฏิบัติการการดำเนินความร่วมมือกับยุโรปด้านเกษตรและอาหาร ปี 2561-2564 ซึ่งเป็นความพยายามร่วมกันในการกำหนด stakeholders ของไทยในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร สาขานวัตกรรมที่ต้องการ ประเทศในยุโรปที่มีความโดดเด่น และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือ อันจะทำให้เกิดความชัดเจนในเป้าหมายการดำเนินการของกรมฯ และ สอท.ในยุโรป ในขณะที่ได้มีการระบุหน่วยงานเจ้าภาพในไทยที่สนใจ เพื่อให้สานต่อความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

ในการเสวนา มีผู้แทนจาก สวทน.และ food innopolis ร่วมนำเสนอเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี และศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของ FI ด้วย

ในระยะต่อไป กรมฯ จะได้จัดเสวนาระดมความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะนี้กับกลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาทุนมนุษย์ (อาชีวศึกษา และ R&D) และกลุ่มความสามารถในการแข่งขัน (SMEs, Startup, นวัตกรรม) เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการความร่วมมือกับยุโรปในสาขาเฉพาะในแต่ละกลุ่มต่อไป
รูปอื่นๆเพิ่มเติม