ข่าวเด่น
กระทรวงการต่างประเทศจับมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดทำ action plan ผลักดันความร่วมมือสาขาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ กับยุโรป

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการเสวนาภายใต้หัวข้อ “Innovations in Bio-based Industry through Science Diplomacy” ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมี ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้แทน ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายทรงพล สุขจันทร์ อธิบดีกรมยุโรปเป็นประธาน ซึ่งการเสวนาฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ    ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมจำนวนกว่า ๒๐๐ คน

          วัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาฯ ในครั้งนี้เพื่อจัดทำ action plan การดำเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) กับภูมิภาคยุโรป เนื่องจากประเทศในยุโรปเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ซึ่งประเทศไทยสามารถเรียนรู้และนำมาปรับใช้ได้ เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยระบบเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based Economy)

          ในการเสวนาฯ นอกจากจะมีการกล่าวปาฐกถาภายใต้หัวข้อ “Role of Bio-economy for Economic Development” โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “Lessons Learned from European Bio-Economy Development Experience” โดย ศ.ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์ สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ กรรมการบริหาร บริษัท

สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด และนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตลอดจนการเสวนากลุ่มย่อยในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ Food/Feed for the Future, Biorefinery (Biochemicals/ Biomaterials/ Bioplastics), Bioenergy, Biopharmas และ Biobank ซึ่งการเสวนากลุ่มย่อยในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางและการวางแผนการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคยุโรป ตลอดจนระบุสาขาความร่วมมือและหน่วยงานที่ไทยต้องการจะร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคยุโรป ในประเด็นความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาต่าง ๆ ใน Bio-based Economy เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยใช้ทรัพยากรทางชีวภาพที่ประเทศไทยมีอยู่มากและหลากหลายให้เกิดประโยชน์และอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงเป็นการตอบสนองต่อนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของนวัตกรรม (New S-curve) อีกด้วย

          ทั้งนี้ กรมยุโรปจะส่ง action plan ความร่วมมือด้าน วทน. (Bio-based Industry) ที่ได้สังเคราะห์ขึ้นจาก  การเสวนาครั้งนี้ไปยังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในยุโรป เพื่อให้ใช้เป็นกรอบในการทำงานในการแสวงหาพันธมิตร/หุ้นส่วนด้าน วทน. อันจะเป็นบทบาทที่เป็นส่วนสำคัญของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในยุโรป ในการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

รูปอื่นๆเพิ่มเติม