ข่าวเด่น
Thailand has improved the fishing license issuance process for more effective measures on IUU fishing prevention ไทยปรับปรุงการออกใบอนุญาตทำการประมงรอบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย
On 19 January 2018, Mr. Adisorn Promthep, Director-General of the Department of Fisheries and Mr. Jirut Wisanjit, Director-General of the Marine Department, announced at the press briefing that a new phase for the fishing license application for the fishing year 2018-2019 (1 April 2018 - 31 March 2020) will commence from 20 January to 20 February 2018. To ensure the continuity in fishing businesses, commercial fishing vessels operators are encouraged to submit their applications at any district offices and district fisheries offices in coastal areas, or the Department of Fisheries. The fishing licenses issued for the last fishing year will soon expire, and any fishing vessel found without the valid license from 1 April 2018 onwards will be prosecuted under both the criminal court and the administration sanction under the Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558 (2015) and its revised version.

In this fishing year, the Fisheries Department, the Marine Department, and the Command Center for Combating Illegal Fishing (CCCIF) have integrated their work processes with a view to increasing effectiveness of measures on IUU fishing prevention by amending the regulation to synchronize the expiry dates of both the fishing license and the vessel license. Furthermore, the fishing vessel owners could apply for the fishing license and the vessel registration via the one-stop service at the district fisheries offices in coastal areas or Bangkok Provincial Fisheries Office (in lieu of the previous practice, having to apply for each separately at the marine office and the district fisheries office).

After submitting the application, the interdisciplinary team from the Port-in Port-out (PIPO) Center or the tripartite inspection team (Fisheries Department, Marine Department, and CCCIF) will conduct the inspection in the area where the vessel is located. The integration of work processes of related agencies will not only facilitate the fishing sector, but also improve the quality of the fishing vessels database to be in line with the international standard. Applicants who are found with the record of violating the Fisheries Ordinance, and have been prosecuted less than 5 years since the final verdict, will not be granted the fishing license in Thai territorial waters.

The new phase of the fishing license issuance has taken into account the quantity of aquatic animals to be caught on a sustainable basis. An assessment of the maximum sustainable yield (MSY) of aquatic animals catch is conducted with data collected from logbooks, random vessel inspections, fishing duration from PIPO records, and catch records from all types of fishing gears in the past year, and through the consultation with MSY experts from abroad in every single process to ensure that the MSY calculation will most fit Thailand’s state of aquatic animals, provide detailed and accurate results, and meet the international standard.

The Royal Thai Government is committed to promoting sustainable fishery as well as to combating the IUU fishing in Thailand. The reform measures undertaken during the past 2 years have transformed Thai fisheries from “open access” to “limit access”, regulating under the issuance of fishing license and vessel license with respect to the quantity of aquatic animals, fishing gear effectiveness, and impact on environment.ไทยปรับปรุงการออกใบอนุญาตทำการประมงรอบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดให้ผู้ประกอบการเรือประมงสามารถดำเนินการขอใบอนุญาต ทำประมงพาณิชย์รอบใหม่สำหรับปีการประมง ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ที่ทำการอำเภอหรือสำนักงานประมงในเขตจังหวัดชายทะเล และกรมประมง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการทำประมง เนื่องจากใบอนุญาตทำการประมงในรอบปีการประมง ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ กำลังจะสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เรือประมงลำใดออกไปทำประมงโดยไม่มีใบอนุญาต จะมีโทษรุนแรงทั้งทางอาญาและมาตรการทางปกครองตาม พ.ร.ก. ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ในรอบปีการประมงนี้ ไทยได้บูรณาการการทำงานระหว่างกรมประมง กรมเจ้าท่า และ ศปมผ. เพื่อให้การป้องกันปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้แก้ไขกฎระเบียบให้อายุใบอนุญาต ทำการประมงและใบอนุญาตใช้เรือมีอายุสิ้นสุดพร้อมกัน และผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอใบอนุญาตทำ การประมงและใบอนุญาตใช้เรือได้ในที่เดียวกันแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ณ สำนักงานประมงอำเภอที่มีอาณาเขต ติดทะเลหรือสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร (จากเดิมที่ต้องไปยื่นคำขอทั้งที่สำนักงานเจ้าท่าและสำนักงานประมงอำเภอ)

ภายหลังจากยื่นคำขอ ชุดสหวิชาชีพของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง (PIPO) หรือคณะทำงานตรวจเรือ ๓ ฝ่าย (กรมประมง กรมเจ้าท่า และ ศปมผ.) จะเข้าตรวจเรือในพื้นที่จังหวัดที่เรือประมงอยู่ โดยการบูรณาการการทำงานของ ๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการแล้ว ยังจะเป็น การพัฒนาระบบการรวบรวมฐานข้อมูลเรือประมงให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานสากลอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตที่เคยมีประวัติทำการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตาม พ.ร.ก. การประมง และรับโทษ ยังไม่ถึง ๕ ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการประมงในเขตน่านน้ำไทย

การออกใบอนุญาตทำประมงรอบใหม่นี้ จะสอดคล้องกับปริมาณสัตว์น้ำที่สามารถทำการประมง ได้อย่างยั่งยืน โดยได้มีการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ (MSY) จากสมุดบันทึกการทำประมง การสุ่มตัวอย่างจากเรือประมง จำนวนวัน/ชั่วโมงการทำประมงจากการแจ้งเข้า-ออกผ่าน PIPO และผลการจับ สัตว์น้ำจากเครื่องมือทำการประมงทุกประเภทในรอบปีที่ผ่านมา โดยได้มีการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้าน MSY จากต่างประเทศในทุกขั้นตอนของการประเมินเพื่อให้ได้รูปแบบการคำนวณค่า MSY ที่เหมาะสมกับสภาพทรัพยากรสัตว์น้ำของไทย ซึ่งทำให้การประเมินค่า MSY ในรอบนี้มีความละเอียดและถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

รัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืนและจัดการกับปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งการปฏิรูปภาคประมงของไทยในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา ได้เปลี่ยนรูปโฉมการประมงไทยจากการทำประมง โดย “เสรี” เป็นการทำการประมง “จำกัด” ซึ่งควบคุมโดยการออกใบอนุญาตทำประมง และใบอนุญาตใช้เรือ ที่สอดคล้องกับปริมาณสัตว์น้ำ ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมง และการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม********************************
7 February 2018