ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์ไทยต่อรัสเซียและประเทศตลาดยุโรปใหม่
ในปีงบประมาณ 2552 กรมยุโรปได้สนับสนุนทุนวิจัยให้กับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำงานวิจัยจำนวน 2 รายงาน ได้แก่ 
   1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาความสัมพันธ์ไทยต่อภูมิภาคยุโรปและรัสเซีย
   2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาความสัมพันธ์ไทยกับประเทศตลาดใหม่ในยุโรป (อดีตประเทศสังคมนิยม
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร