ข่าวประชาสัมพันธ์
Global Diplomatic Forum เปิดรับสมัครโครงการ Young Diplomats Forum 2017

    Global Diplomatic Forum เปิดรับสมัครโครงการ Young Diplomats Forum 2017 ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2560 ณ กรุงริกา ลัตเวีย ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้


    1. โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและพัฒนานักการทูตรุ่นใหม่ และเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักการทูต โดยผู้เข้าร่วมจะเข้าร่วมการประชุมรัฐสภา สภาหอการค้า คณะกรรมาธิการยุโรป และสภายุโรป รวมถึงพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลัตเวีย และเข้าร่วมกิจกรรม workshop เรื่อง smart diplomacy ​


    ​2 . ผู้จัดขอให้ผู้สนใจส่งประวัติและ personal statement (ไม่เกิน 500 คำ) ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ydf@gdforum.org ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 595 ปอนด์สเตอร์ลิง ซึ่งจะรวมค่าที่พัก อาหารเช้า อาหารกลางวัน และยานพาหนะระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้เข้าร่วมที่ไม่ประสงค์จะสำรองห้องพักกับโครงการฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวน 400 ปอนด์สเตอร์ลิง


    3. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gdforum.org/menu-1/?utm_source=Young+Diplomats+Forum+Riga+-+Latvia+18th+July+&utm_campaign=ydf&utm_medium=email


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร