ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ 6th ASEF Rectors' Conference and Students' Forum (ARC6) ณ สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 9-13 ต.ค. 60

โครงการ ARC6 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Future-ready Universities and Graduates: Quality Education Beyond the Horizon” มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบในมหาวิทยาลัย และเป็นเวทีหารือเกี่ยวกับประเด็นการศึกษา เพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาระบบการศึกษาของภูมิภาคเอเชียและยุโรป


โครงการ ARC6 ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ (1) Student’s Forum ระหว่างวันที่ 9-12 ต.ค. 60 และ (2) Rectors’ Conference ระหว่างวันที่ 12-13 ต.ค. 60 โดยจะหารือภายใต้ 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) Interdisciplinary and Holistic Education and Research (2) Lifelong Learning และ (3) Access to Quality Education ทั้งนี้ จะมีการนำเสนอผลการหารือและข้อเสนอแนะของโครงการ ARC6 ในที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาธิการอาเซมครั้งที่ 6 (ASEM Education Ministers’ Meeting – ASEM ME6) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ย. 60


คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี สามารถใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะด้านการพูดและเขียนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้จัดฯ จะรับผิดชอบค่าบัตรเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ ค่าที่พัก และอาหารตามที่ปรากฏในร่างกำหนดการให้แก่ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก


ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/arc6_sf ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม  2560 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร