ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมการสื่อสารภาษาตุรกีสำหรับข้าราชการและนักวิชาการ
ด้วย Presidency for Turks Abroad and Related Communities (YTATB) ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐตุรกี จะจัดโครงการอบรมการสื่อสารภาษาตุรกีสำหรับข้าราชการและนักวิชาการ (Public Officials and Academics Turkish Communication Scholarship Program - KATIP) ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 – 16 สิงหาคม 2562 ที่สาธาณรรัฐตุรกี 

ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี และมีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี หากมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดย สอท.ตุรกี/ปทท. จะเป็นผู้คัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายตุรกีจะรับผิดชอบค่าหลักสูตร ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัวจำนวน 2,000 ลีราตุรกี (ประมาณ 20,000 บาท) ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/turkiye-burslari/burs-programlari/ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร