ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) จะจัดโครงการ Model ASEM ครั้งที่ 8 ณ กรุงย่างกุ้งและกรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

    มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) จะจัดโครงการ Model ASEM ครั้งที่ ณ กรุงย่างกุ้งและกรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 15-20 พ.ย. 60 โดยจะจัดคู่ขนานกับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซมครั้งที่ 13 (13th ASEM Foreign Ministers’ Meeting) ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พ.ย. 60 ณ กรุงเนปยีดอ และเชิญชวนเยาวชนจากสมาชิกอาเซมเข้าร่วม 

            โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการทูต การเจรจา และการพูดในที่สาธารณะของเยาวชน โดยการจำลองสถานการณ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซมครั้งที่ 13 ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะมีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นการเมืองและความสัมพันธ์เอเชีย-ยุโรปกับรัฐมนตรีต่างประเทศสมาชิกอาเซมและเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซมด้วย

            โครงการฯ ประกอบไปด้วย กิจกรรมหลัก ได้แก่ (1) การเตรียมความพร้อมออนไลน์ 6 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเข้าร่วมการอบรมออนไลน์เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์เอเชีย – ยุโรป และจะได้รับมอบหมายงานซึ่งจะต้องทำให้สำเร็จลุล่วง (2) การประชุม 4 วัน ณ กรุงย่างกุ้งและ   กรุงเนปยีดอ เป็นการจำลองการประชุมเต็มคณะและการประชุมของคณะทำงาน เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นที่จะหารือในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซมครั้งที่ ๑๓ และการจัดทำถ้อยแถลงของประธาน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีโอกาสเข้ารับการฝึกเชิงปฏิบัติและเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซมและองค์การระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในกรุงย่างกุ้ง และ (3) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซมครั้งที่ 13 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองของการประชุมฯ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีต่างประเทศสมาชิกอาเซม นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน คน จะได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอแถลงการณ์ประธานของโครงการ Model ASEM ครั้งที่ ต่อที่  ประชุมฯ ในพิธีเปิดการประชุมฯ ด้วย 

            คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี มีความสนใจในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการพูดและเขียนได้ดี ทั้งนี้ ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าบัตรเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ ค่าที่พัก และอาหารให้แก่ผู้สมัครจำนวน 150 คนที่ได้รับการคัดเลือก

            ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯได้ที่ https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/modelasem8 ภายในวันที่ 3 ก.ย. 60