ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) จะจัดโครงการ ASEF Cultural Mobility Initiative ภายใต้หัวข้อ Mobility First!​ และเชิญชวนผู้สนใจจากสมาชิกอาเซมเข้าร่วม​

มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) จะจัดโครงการ ASEF Cultural Mobility Initiative ภายใต้หัวข้อ Mobility First!​ และเชิญชวนผู้สนใจจากสมาชิกอาเซมเข้าร่วม​


รายละเอียดโครงการ Mobility First! ASEF Cultural Mobility Initiative


    1. โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของศิลปินและผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจากสมาชิกอาเซมในการเข้าร่วมการประชุม สร้างเครือข่าย และวิจัยและค้นคว้าที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในประเทศสมาชิกอาเซมอีกประเทศหนึ่ง


     2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 50,000 บาท) หากเป็นการเดินทางระหว่างภูมิภาคเอเชียกับยุโรป และไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 25,000 บาท) หากเป็นการเดินทางภายในภูมิภาคเอเชีย 


    3. คุณสมบัติผู้สมัคร บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

        3.1 บุคคล เป็น (1) ศิลปินหรือผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจากศิลปะสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น ภาพยนตร์ การแสดงสากล และการแสดงพื้นบ้าน (2) ศิลปินที่เกี่ยวข้องโดยตรงในขั้นตอนการผลิตงานศิลปะ หรือ (3) ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น ภัณฑารักษ์ นักเขียน/นักวิจารณ์งานศิลปะ ผู้จัดการงานศิลปะ และนักวิจัย               

         3.2 องค์กร เป็นองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีที่ตั้งอยู่ในสมาชิกอาเซม และมีการจัดกิจกรรมที่ต้องการให้ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซมมาเข้าร่วม โดยองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจะมีส่วนร่วมในการเลือกบุคคลที่จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้น ทั้งนี้ องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรจะได้รับโอกาสในการคัดเลือกก่อน    

       

    ​4. การเดินทางที่จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ได้แก่  (1) การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม (2) การประชุมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม (3) เทศกาลและการแสดงนิทรรศการนานาชาติที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม (4) การเข้าร่วมโครงการศิลปินหรือนักเขียนในพำนัก (artist or writers’ residencies) (5) การพบหารือกับหุ้นส่วนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม (6) การเข้าร่วมการค้นคว้าวิจัยในลักษณะการฝึกปฏิบัติ และ (7) การศึกษาดูงานในระยะสั้นและการเดินทางเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ         


    5. ผู้จัดขอให้ผู้ที่สนใจสมัครในนามบุคคลกรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่ https://asefculture.formstack.com/forms/mobilityfirst2018 และผู้ที่สนใจสมัครในนามองค์กรกรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่ https://asefculture.formstack.com/forms/mobilityfirst2018orgs  โดยผู้สมัครที่ประสงค์จะเดินทางระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 จะต้องส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 และผู้สมัครที่ประสงค์จะเดินทางระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 15 ธันวาคม 2561 จะต้องส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561


    อนึ่ง การประชุมอาเซมมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ขยายความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรป อาเซมประกอบไปด้วยสมาชิก 51 ประเทศ และ 2 องค์กร ได้แก่ (1) ฝ่ายยุโรป 30 ประเทศ ประกอบด้วย สมาชิกสหภาพยุโรป 28 ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์ และ 1 องค์กร ได้แก่ สหภาพยุโรป (2) ฝ่ายเอเชีย 21 ประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ และกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียใต้ 11 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มองโกเลีย อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย และคาซัคสถาน และ 1 องค์กร ได้แก่ สำนักเลขาธิการอาเซียน