ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (ASEF) จัดโครงการ 13th ASEF ClassNet Conference และโครงการ ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning (ASEM LLL Hub)
มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) จัดโครงการ 13th ASEF ClassNet Conference และโครงการ ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning (ASEM LLL Hub) ภายใต้หัวข้อ Theory Meets Practice: Enhancing Teacher Training in the Digital Era ณ เมือง Zug สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 8-11 ก.ย. 60

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติในการระบุการดำเนินการและนโยบายในการพัฒนาอาจารย์ โดยคำนึงถึงบทบาทของเทคโนโลยีและผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการศึกษา โครงการฯ ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) ASEF ClassNet Conferences (2) ASEF ClassNet Online Collaborations และ (3) ASEF ClassNet Website 

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นอาจารย์ในระดับมัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะด้านการพูดและเขียนได้เป็นอย่างดี มีความรู้ด้านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ทั้งนี้ ผู้จัดฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ โดยคำนึงถึงจำนวนที่เหมาะสมและขึ้นอยู่กับผู้จัดฯ และจะรับผิดชอบค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าที่พัก และค่าอาหารให้แก่ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก​

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/13th_asef_classnet_conference ภายในวันที่ 31 ก.ค. 60 
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร