ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนรัฐบาลอิตาลี

รัฐบาลอิตาลีเปิดรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ทุนศึกษาวิจัย (ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 9 เดือน) และหลักสูตรอบรมภาษาและวัฒนธรรมอิตาลีระยะสั้น (ระยะเวลา 3 เดือน) ประจำภาคการศึกษา 2561/2562 จำนวน 900 ยูโร ต่อเดือน สำหรับคนไทยที่สนใจศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐอิตาลี โดยมีรายละเอียด ดังนี้


1. ผู้สมัครเข้ารับทุนต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้


                    1.1 ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานผลการสอบวัดระดับภาษา โดยจะต้องได้อย่างน้อยในระดับ B2 (CEFR) สำหรับภาษาอิตาลี และภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามสำหรับหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอิตาลี ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานผลการ สอบวัดระดับภาษาอิตาลี ซึ่งจะต้องได้อย่างน้อยระดับ A2 (CEFR)(https://www.linguaitaliana.esteri.it/data/lingua/corsi/pdf/tabella_certificazioni.pdf)


   1.2 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอิตาลี โดยตรวจสอบได้ทีเว็บไซต์ http://studyinitaly.esteri.it/en/Recognition-of-qualification   


   1.3 ผู้สมัครขอรับทุนระดับปริญญาโท/การศึกษาขั้นอุดมศึกษาหลักสูตรในด้านศิลปะการดนตรี และการเต้น ต้องมีอายุไม่เกิน 28 ปี (ภายในกำหนดเวลาปิดรับสมัคร) ส่วนผู้สมัครขอรับทุนระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี (ภายในกำหนดเวลาปิดรับสมัคร) ส่วนผู้สมัครขอรับทุนเพื่อทำโครงการการวิจัย ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี (ภายในกำหนดเวลาปิดรับสมัคร)


2.  โดยทุนที่รัฐบาลอิตาลีจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 30กันยายน 2562 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://studyinitaly.esteri.it/registration  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561


3.   ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://studyinitaly.esteri.it และสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย โทรศัพท์ 02 2504970 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ufficioculturale.bangkok@esteri.it

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร