ข่าวประชาสัมพันธ์
ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

ตามที่รัฐบาลไทยและสาธารณรัฐเซอร์เบียได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการตามกระบวนกฎหมายภายในที่จำเป็นสำหรับการมีผลใช้บังคับของความตกลงฯ เสร็จสิ้นแล้ว  เป็นผลให้ความตกลงดังกล่าวได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐  เป็นต้นไป

 

ความตกลงว่าด้วยยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเซอร์เบีย มีวัตถุประสงค์สำคัญในการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลกรภาครัฐซึ่งหนังสือเดินทางทูตและราชการของทั้งสองประเทศ ในการเดินทางติดต่อกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ระหว่างสองประเทศต่อไป

 

Agreement between the Government of the Republic of Serbia and the Government of the Kingdom of Thailand on the Exemption of Visas for Holders of Diplomatic and Service Passports is now effective.

 

The Agreement between the Government of the Republic of Serbia and the Government of the Kingdom of Thailand on the Exemption of Visas for Holders of Diplomatic and Service Passports between Thailand and Serbia has come into effect on 8 September 2017.

The Agreement on Exemption of Visas for Holders of Diplomatic and Service Passports will serve as a tool to promote  and facilitate the exchange of visits between Thai and Serbian diplomats and government officials  which is the first step to forward bilateral relations and expand cooperation between the two countries.