ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อควรรู้สำหรับผู้ที่จะพกพาหรือนำเข้าสิ่งของต่าง ๆ ที่ต้องห้ามเข้าราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

เนื่องจากเนเธอร์แลนด์มีกฎระเบียบในการนำเข้าสิ่งของที่เข้มงวด โดยสิ่งของบางชนิดเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้า ได้แก่


1.       อาวุธเครื่องยิงก้อนหินหรือหนังสติ๊ก (Catapult) และอาวุธต่างๆ ซึ่งรวมไปถึง ปืนปลอม ปืนลม ปืนบีบีกัน ปืนยิงพลุ ปืนส่งสัญญาณออกตัว เครื่องช๊อตไฟฟ้า หน้าไม้ และ สเปรย์พริกไทย  สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/

bldcontenten/belastingdienst/individuals/abroad_and_customs

/restricted_prohibited_import_export/weapons_ammunition/weapons_ammunition

_dummy_explosives


2.       ยาดมหรือยาต่าง ๆ ที่มีส่วนประกอบของดอกไม้จีนโบราณหรือพืชป่าอื่น ๆ ที่ใกล้สูญพันธุ์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) และต้องห้ามนำเข้าราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย Nature Conservation Act ค.ศ. 2017 สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้ที่

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/

bldcontenten/belastingdienst/individuals/abroad_and_customs

/restricted_prohibited_import_export/protected_animal_plant/

รายชื่อดอกไม้และพืชป่าที่ได้ขึ้นชื่อกับ CITES

https://www.cites.org/eng/app/appendices.php


3.       พืชผักทางการเกษร (แบบสด) ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับพืชผัก และสภาพแวดล้อมของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (ด้วยเหตุผลด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช) สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้ที่

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/

bldcontenten/belastingdienst/individuals/abroad_and_customs/

restricted_prohibited_import_export/plants_flowers_fruit_vegetables/


ทั้งนี้ หากคนไทยที่จะเดินทางไปราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และประสงค์จะนำพืชผักทางเกษตร (แบบสด) เข้าราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ จะต้องขอใบรับรองสุขอนามัยพืช เพื่อรับรองว่า พืชผักต่าง ๆ ไม่มีเชื้อโรคหรือสารเคมีที่ปนเปื้อน ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อพืชผักและสภาพแวดล้อมของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และเมื่อเดินทางถึงราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เจ้าหน้าที่ศุลกากรของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์จะขอดูใบรับรองสุขอนามัยพืชและทำการตรวจสอบสุขอนามัยพืชอีกครั้ง

ขั้นตอนการขอใบรับรองสุขอนามัย กฎระเบียบ และข้อกำหนด สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง

http://www.customscarecenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539624768&Ntype=4

http://www.customscarecenter.com/images/column_1352881453/

Phyto%20%E4%BF%E2%B5.pdf